تاریخ : يکشنبه 10 بهمن 1400
کد 3

برگزاری نخستین جلسه کمیته بهره وری دانشکده علوم پزشکی سراب

برگزاری نخستین جلسه کمیته بهره وری

برگزاری نخستین جلسه کمیته بهره وری دانشکده علوم پزشکی سراب
نخستین جلسه کمیته بهره­وری دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور ریاست، معاونین و مدیران دانشکده در ارتباط با  سند ارتقاء بهره­وری برگزار گردید. این نشست در راستای تشریح مبانی و مفاهیم بهره­ وری، تکالیف، مستندات والزامات قانونی آن و همچنین اقدامات صورت گرفته و برنامه­های آتی در ارتباط با افزایش کارایی و اثربخشی دانشکده، مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفت.