دکتر سید ابراهیم خلیل بایرامی


سمت سازمانی:معاون توسعه مدیریت و منابع

  • http://logistic.sarabums.ac.ir/PChart/15/1/