گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد


گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد به منظور تامین، تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی دانشکده، پیش بینی نیازهای آینده، شناسائی، جذب و بهره برداری از منابع موجود، تهیه، پیشنهاد و دفاع از سیاستهای اجرائی دانشکده در زمینه بودجه ریزی و اجرای بودجه در چارچوب سیاستها و راهبردهای کلان دانشکده زیر نظر معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع فعالیت می کند.