رسالت گروه برنامه ریزی بودجه

 

اهداف کلان

 1. تلاش در جهت افزایش درآمدهای دانشکده
 2. تلاش در جهت کاهش هزینه های دانشکده
 3. ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
 4. بهبود رضایتمندی گیرندگان خدمت

 

 راهبردها   

 1. ساماندهی مدیریت منابع مالی دانشکده در راستای اهداف برنامه های توسعه کشور و سیاستهای دانشکده
 2. طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
 3. توانمند سازی کارکنان
 4.  ساماندهی و توسعه مدیریت اطلاعات
 5. بهبود فرآیندهای بودجه و ارتقاء بهره وری
 6. افزایش جلب حمایت مقامات ارشد به جایگاه دانشکده
 7. ارائه پژوهش های کاربردی و بهره برداری از نتایج آنها