مسئول دفتر معاونت توسعه


خانم نیر رسول ژاد

مسئول دفتر معاونت توسعه

سابقه کار: 27 سال

شماره تماس: 43220040-041