شرح وظایف حوزه معاونت توسعه


شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع:
 1. تعیین سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه  مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی و اطلاعاتی
 2. تامین نیازهای نیروی انسانی ، مالی ، فیزیکی و اطلاعاتی دانشگاه
 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری ، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
 4. تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور پرسنلی ، اداری ، مالی ، امور عمومی ، نگهداری حسابها ، انجام هزینه ها ، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها
 5. نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری و عمرانی و اختصاصی
 6. نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسابها ، اسناد و گزارشهای مالی
 7. ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و دانشگاه
 8. مطالعه ، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت ،ساختار و تشکیلات ، سیستمها و روشها ،طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون اداری – مدیریتی
 9. تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامههای مصوب وزارتخانه و دانشگاه
 10. تنظیم و پیشنهاد بوجه برای واحدهای تابعه دانشگاه
 11. تهیه و ارائه مناسب ترین طرحهای معماری و عمرانی واحدهای آموزشی ، بهداشتی و درمانی منطبق با اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اقلیمی
 12. بررسی نیازهای ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین ، نگه داشت ، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی
 13. نظارت بر تهیه ، تنظیم و اجرای طرح های عمرانی
 14. اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
 15. ابلاغ قوانین و مقررات ، مصوبات ، آیین نامه ها ، و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه
 16. تهیه و تنظیم طرحها و پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت