اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی


طرحهای‌ عمرانی‌ در حكم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. موفقیت‌  در طرحهای‌ مزبور به‌ عنوان معیار برجسته‌ای‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ در عملكرد یک سازمان می باشد و بازتابی‌ از كارایی‌ و اثربخشی‌ شیوه‌های‌ مدیریتی به‌ شمار می‌رود.

اكثر پروژه‌های‌ عمرانی‌ در حال‌ حاضر با مشكل‌ طولانی‌ شدن‌ مدت‌ اجرا و چند برابر شدن‌ هزینه‌ اتمام‌ مواجه‌ هستند. طولانی‌ شدن‌ مدت‌ اجرای‌ طرحها به‌ معنای‌ معطل‌ ماندن‌ منابع‌ مالی‌ و فیزیكی‌ كشور به‌ صورت‌ طرحهای‌ نیمه‌ تمام‌ و افزایش‌ هزینه‌ تمام‌ شده‌ طرحها و نیز نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ متناسب‌ با اعتبارات‌ عمرانی‌ مصرف‌ شده‌ ظرفیتهای‌ جدید به‌وجود نمی‌آید. چنانچه‌ هزینه‌ فرصت‌ (نبود سود) حاصل‌ از معطل‌ ماندن‌ منابع‌ نیز به‌ هزینه‌ تمام‌ شده‌ طرحها اضافه‌ شود عدم‌كارایی‌ نظام‌ اجرایی‌ طرحهای‌ عمرانی‌ وضوح‌ بیشتری‌ پیدا می‌كند.
تسریع‌ در بهره‌ برداری‌ از این‌ پروژه‌ها با توجه‌ به‌ ارزش‌ زمانی‌ پول‌ صرف‌ شده‌ و همچنین‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ هزینه‌های‌اجرای‌ آنها و حفظ و بهبود كیفیت‌ اجرا، عوامل‌ موفقیت‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ به‌ شمار می‌رود.
سه‌ بعد زمان‌، هزینه‌ و كیفیت‌ مؤلفه‌های‌ اساسی‌ تضمین‌ موفقیت‌ انجام‌ یك‌ پروژه‌ هستند.