معرفی رئیس اداره منابع فیزیکی


آقای ابراهیم هوشیار

رئیس اداره منابع فیزیکی

شماره تماس: