منشور اخلاقی اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی


منشور اخلاقی
با محوریت بهره گیری از شایستگی ها، بر پایه اصول علمی و روحیه پژوهشی و مشارکتی بطور اثر بخش و کارا و اجرای صحیح امور مربوط به مدیریت منابع فیزیکی         


وظایف   

  برنامه ریزی
  سازماندهی    
  بهره وری   
  بهسازی و توسعه       


 ارزش های فردی 

 مسئولیت پذیری 
 حفظ روحیه دانش آموختگی
 داشتن روحیه اخلاقی و نوآور
 حضور به موقع در محل کار
 بهره گیری از مدیریت زمان
رعایت وجدان کاری


ارزش های سازمانی

رعایت استاندارد های اجرایی و اخلاقی و مهندسی – رعایت قوانین و اصول اداری و خود داری از فساد اداری- تکریم ارباب رجوع- ایجاد امنیت شغلی و هویت فردی برای کارکنان- تبادل نظر و همکاری با سایر واحدها – آموزشی مستمر و توانمند سازی کارکنان بکارگیری افراد متعهد و مجرب – ایجاد فضای فیزیکی و روانی مناسب – ارتباطات شایسته بین مسئولان و کارکنان و ارباب رجوع – فراهم آوردن زمینه لازم جهت ابتکار و نوآوری کارکنان