شرح وظایف رئیس اداره منابع فیزیکی


شرح وظایف:

  1. نظارت عالیه بر کلیه امور ساختمانی و تأسیساتی مراکزتحت پوشش دانشکده
  2. نظارت بربهسازی و نگهداشت منابع فیزیکی دانشکده با تیم تخصصی کارشناسی
  3. نظارت بر اجرای کلیه ساخت و سازها و نگهداری منابع فیزیکی ازطریق دفتر فنی دانشکده
  4. نظارت بر امور پیمان و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت
  5. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد توسعه بناها و نگهداشت تاسیسات مراکز تحت پوشش دانشکده