معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده


جناب آقای اصغر امیری جاوید

معاون توسعه مدیریت و منابع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - نیروی انسانی

آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43220040-041