مدیریت امور مالی


تعریف مدیریت منابع مالی
مدیریت منابع مالی عبارتست از کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. به بیان ساده می توان گفت مدیریت منابع مالی همان اقتصاد کاربردی است. بسیاری از آنچه را که در اقتصاد خرد و کلان می آموزیم،در مطالعه اصول مدیریت مالی به کار می گیریم.

تاریخچه مدیریت منابع مالی

در سال ۱۹۰۰ مدیریت منابع مالی یک رشته علمی شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت های مدیران منابع مالی همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود.تا سال ۱۹۰۰ مدیریت منابع مالی جزئی از اقتصاد کاربردی بود.