همکاران مدیریت مالی

 
ردیف عکس نام و نام خانودگی سابقه کار شماره تماس
1   اکبر مختاری 32 سال 43240092
2   رضا مبارکی 29 سال 43228010
3   رقیه سعادتی شیره جین 29 سال 43228010
4   صغری قاسمی دونیقی 15 سال 43228010
5   معصومه آقانسب 5 سال 43228010
6 فرهاد خلیلی 8 سال 43220001
7   جواد اصغرنژاد   43220001
8   رضا سهراب نژاد   43220001