اداره حسابداری

آقای جواد اصغر نژاد
رئیس اداره حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
شماره تماس : 43228010-041

 
ردیف نام و نام خانودگی مدرک تحصیلی
1 بابک ضرابی کارشناسی حسابداری
2 صغری قاسمی دونیقی کارشناسی حسابداری
3 نگار ختمی نسب کارشناسی ارشد حسابداری
4 مریم منعم کارشناسی حسابداری
5 نسرین پروینی کارشناسی حسابداری
6 سعید رضائی کارشناسی حسابداری