معرفی مدیر منابع مالی و حسابداری


آقای مجید فروغی

مدیر منابع مالی و حسابداری

سابقه کار:

شماره تماس: