معرفی مدیر امور مالی و حسابداری


آقای فرهاد خلیلی کردکندی
سرپرست امور مالی دانشکده
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مديريت صنعتي - مديريت عملكرد
شماره تماس: 43220001-041