منشور اخلاقی مدیریت امور مالی

 

ما خدمتگزاران، مديران و كاركنان مدیریت امورمالی در جهت تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت حق تعالي است بر باورهاي زير هم‌پيمان و استوار، تلاش خواهيم كرد.
 

به ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مطابق با آموزه‌هاي ديني و اسلامي، اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبند باشيم.

کار و اعتقاد به مشارکت پذیری، انسجام سازمانی و رعایت وجدان کاری، انضباط و عدالت در انجام وظایف عبادت تلقی می شود.

خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم

فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع از بسترهای تعالی خود و اداره خود می دانیم.

در حفظ اموال و تجهيزات اداري كوشا بوده از مسووليت و اختيارات خود به طور صحيح استفاده نماييم و در كليه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانيم.

امور و وظايف محوله را براساس زمانبندي مشخص با مستند سازي روشها انجام داده، براي انجام مطلوب وظايف، دانش و مهارت خود را ارتقا دهيم.

خدمات، فرصتها و تسهيلات را عادلانه، بدون تبعيض، كاستي، نقص و با اخلاق و پرهيز از هر گونه غرض‌ورزي و كينه‌توزي ارايه و توزيع نماييم.

ما به تخصص کارکنان ارج نهاده و بر این عقیده ایم که امور تخصصی باید به کارکنان متخصص سپرده شود.