معرفی رئیس اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانیآقای اصغر امیری جاوید

رئیس اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43221411-041