کارگزینی معاونت توسعهآقای محمدرضا فضلی زاده

رئیس  کارگزینی

سابقه کار: 18 سال

شماره تماس: 43224515-041
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
1 علیرضا حیدری  
2 مه لقا قنبری  
3 شیوا عرفانی کارشناس ارشد مدیریت دولتی
4 فاطمه عابدینی کارشناس  مدیریت دولتی
5 بهروز عباسی اقدم کارشناس ارشد مدیریت دولتی
6 علیرضا وثوقی کارشناس  مدیریت دولتی


شرح وظايف كارگزيني
 1. صدور احكام كارگزيني و تنظيم صورتجلسه
 2. مطالعه و بررسي قوانين و بخشنامه هاي مربوطه
 3. كنترل آمار ماهانه كاركنان و حضور وغياب آنان
 4. برنامه ريزي و تمشيت امور مختلف كارگزيني
 5. حضور در جلسات كارگزيني و اجراي دستور العملها
 6. انجام قرارداد حق التدريس و ارسال گزارش به امور مالي
 7. انجام ارزشيابي ساليانه كاركنان
 8. گواهي انجام كار كليه واحدهاي آموزشي به امور مالي
 9. انجام كليه مكاتبات اداري
 10. مطالعه آخرين دستور العملها و بخش نامه هاي مربوطه
 11. پاسخ گويي به ارباب رجوع به صورت علني و حضوري جهت رفع ابهامات و مشكلات اداري
 12. شركت در جلسات و كارگاه هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش و مهارت هاي فردي
 13. تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولين مربوطه
 14. به روز رساني سامانه آموزشي كاركنان و اطلاع رساني به كاركنان در خصوص استفاده از سامانه مذكور
 15. ايجاد ارتباط با مراكز آموزشي و دانشكده ها در زمينه مسائل آموزشي كاركنان
 16. انجام امور مربوط به آموزش كاركنان در حوزه حاكميت باليني و اعتبار بخشي
 17. بازبيني فرم هاي ارزشيابي تكميل شده و رفع نقص با هماهنگي مسئول واحدها
 18. انجام امور مربوط به اعطاي طبقه تشويقي و ارتقاي رتبه و اعلام به واحد صدور احكام
 19. انجام امور مربوط به مأموريت هاي كاركنان
 20. انجام امور مربوط به مرخصي هاي كاركنان
 21. انجام ساير امور محوله از طرف مسئول مافوق