امور دفتری و بایگانی

 

خانم ثریا باصر

متصدی امور دفتری و بایگانی

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

سابقه کار: 26 سال

شماره تماس: 43234233-041


شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی

 1. حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی
 2. بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوطه
 3. پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 4. پیگیری امور مربوط به بایگانی مرخصی های، استعلاجی ها ،گواهی آموزشی و ارزشیابی سالیانه کارکنان
 5. تحویل پرونده های مخدومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
 6. بررسی نامه های ارسالی از طریق برنامه دبیر خانه و بایگانی نامه ها
 7. تشکیل پرونده جدید جهت پرسنل جدید الورود
 8. برگ شماری و لاک و مهر نمودن پرونده هایی که به سایر واحدهای تابعه دانشگاه ارسال میگردد و پیگیری وصول پرونده
 9. اعلام وصول پرونده های پرسنلی که از سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد.
 10. تکمیل و رفع نواقص مربوط به پرونده های پرسنلی کارکنان قراردادی 
 11. پیگیری صدور ابلاغ کارکنان طرحی از مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشکده
 12. صدور ابلاغ داخلی برای کارکنان طرحی و اعلام تاریخ شروع بکار ایشان به مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه
 13. اعلام پایان کار و ارسال پرونده پرسنلی کارکنان طرحی به مدیریت توسعه و منابع انسانی دانشگاه
 14. انجام مکاتبات  مربوط به کارکنان طرحی که مدت خدمت آنها به اتمام رسیده جهت تعیین جایگزین ایشان
 15. تایید انجام کار ماهیانه پرسنل طرحی
 16. محاسبه مرخصی استحقاقی استفاده شده کارکنان طرحی در طول مدت خدمت
 17. پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و حضوری جهت رفع مشکلات اداری
 18. تهیه گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام ما فوق
 19. پاسخگویی به ارباب رجوع بصورت تلفنی و حضوری در مورد رفع مشکلات اداری کارکنان .
 20. انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق