امور بازنشستگان


آقای علیرضا حیدری

مسئول امور بازنشستگان

سابقه کار: 25 سال

شماره تماس: 43224515:041شرح وظایف مسئول امور بازنشستگان
 1. صدور ابلاغ و برقراری حقوق بازنشستگی
 2. صدور ابلاغ و برقراری حقوق ازکارافتادگی کارمندان و اعضاء هیات علمی
 3. برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی شاغلین و بازنشستگان متوفی
 4. استرداد کسور بازنشستگی کارکنان ( در نتیجه صدور حکم اخراج ، استعفاء و بازخرید)
 5. انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق های بیمه
 6. تغییر صندوق بازنشستگی کارمندان و اعضاء هیات علمی
 7. بررسی سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی
 8. احتساب سنوات خدمت دولتی که کسور بازنشستگی آن به صندوق های بازنشستگی دیگر واریز شده است
 9. احتساب سابقه خدمت غیر دولتی مستخدمین رسمی
 10. احتساب مدت مرخصی بدون حقوق در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی 
 11. احتساب خدمت نیمه وقت بانوان در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی
 12. احتساب خدمت زیر پرچم  در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی
 13. معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی
 14. محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سنوات غیر رسمی
 15. محاسبه حقوق بازنشستگی
 16. محاسبه پاداش بازنشستگی
 17. بررسی پرونده و سوابق خدمت کارکنان و اعضاء هیات علمی از نظر احراز شرایط بازنشستگی
 18. ارائه لیست اعضاء هیات علمی و کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی می باشند .
 19. اصلاح حقوق بازنشستگی کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه با توجه به تصویب قوانین و مقررات مختلف و افزایش حقوق آنان به اقتضای آن
 20. مکاتبه با سایر سازمانها جهت استعلام سابقه خدمت کارکنان و اعضای هیات علمی
 21. دریافت قوانین و مقررات مصوب در خصوص بازنشستگی و اجرای قوانین مذکور مطابق بخشنامه های اجرایی
 22. بررسی پرونده های راکد کارکنانی که سابقاً در این دانشگاه مشغول به کار بوده اند بر حسب تقاضای آنان و ارسال گواهی سابقه خدمت به سازمانهای دیگر
 23. مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور ، بخشنامه ها و تصویب ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها