برنامه ریزی نیروی انسانی

 
آقای محمدرضا فضلی زاده

مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی

سابقه کار: 18 سال

شماره تماس: 43224515-041


شرح وظایف مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی
1- برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سراب براساس اهداف، طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2 - بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی سراب و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها
3 - الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 
4 - تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه
5 - تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق
6 - همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت سرمایه انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی