نمونه وظایف و مسئولیتها

شرح وظایف مشاغل اختصاصی و عمومی در دانشکده در لینک های زیر در دسترس می باشد.

شرایط احراز مشاغل عمومی 
شرایط احراز مشاغل اختصاصی