معرفی رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهیآقای عبدالرضا وکیل آزاد سرابی

رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43240817-041