معرفی رئیس اداره امور پشتیبانیآقای اصغر امیری جاوید

رئیس اداره امور پشتیبانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی


آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43221411-041