رئیس گروه توسعه و تحول سازمان


محمد رضا فضلی زاده
مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری 
تلفن تماس :42221411-041
شرح وظایف:
 • اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاءهیئت علمی و كاركنان غیرهیات علمی و پیش بینی كادر علمی،اداری، فنی و درمانی مورد نیاز دانشکده .
 • تصمیم گیری ، برنامه ریزی  ونظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری واستخدامی.
 • تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشکده .
 • نظارت بر صدور احکام پرسنلی ، کارکنان ، بازنشستگان و وظیفه بگیران .
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویتها و نیازها
 • قدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی .
 • تامین منابع انسانی لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروی های طرح پزشکان و پیراپزشکان.
 • برنامه ریزی لازم جهت کنترل ونظارت برواحدهای کارگزینی دانشکده .
 • رائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشکده به منظورپیشبرد هدفهای جاری دانشکده در اموراداری .
 • نگهداری و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی و پرونده های استخدامی آنان .
 • پیش بینی و اظهارنظر در نیازهای پرسنلی واحدهای دانشکده با همكاری گروه بودجه و اداره تحول اداری
 • نظارت بر انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بركناری كاركنان براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه .
 • جرای مصوبات انضباطی كاركنان و رسیدگی به اجرای خط مشیهایی كه در آن رابطه ابلاغ گردیده است .
 • تهیه و تنظیم شرح شغل كاركنان همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی و یا طریق دیگر .
 • هماهنگی لازم با مدیریت نیروی انسانی سایر دانشگاه ها وتبادل اطلاعات و تجربیات
 • تنظیم كمكهای غیرنقدی كاركنان با همكاری واحدهای مربوطه .
 • شرکت در جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات هیئت رئیسه و هیئت امناء در حوزه پرسنلی .
 • انجام سایر امورمرتبط با شغل  بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات