کارشناس مهندسی مشاغل

مه لقا قنبری 
مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری 
تلفن تماس :43224515-041
شرح وظایف:
  • نظارت و کنترل لازم بر صحت احکام صادره کارگزینی توسط کارکنان تحت سرپرستی
  • تکمیل و کنترل برگ های سوابق خدمتی پرسنل جهت اخذ طبقه، رتبه  یا ترفیعات اداری
  • بررسی و کنترل اولیه کلیه احکام شاغلین مشمول مسیر ارتقاء شغلی با تهیه و تنظیم صورتجلسه مربوطه
  • انجام امورات مربوط به سامانه مهندسی مشاغل
  • انجام سایر امورمرتبط با شغل  بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات