کارشناس مهندسی سازمان

علیرضا وثوقی 
مدریت تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی 
شماره تماس : 43221411-041
شرح وظایف:
  • انجام امورات تشکیلات واحد های تابعه دانشکده
  • بررسی و انجام امورات اولیه سامانه یکپارچه نظام اداری کارمند ایران و پاکنا
  • انجام امورات مربوط به استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
  • انجام امورات سامانه  یکپارچه پایش برنامه عملیاتی
  • صدور احکام پرسنلی  با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
  • تهیه و تنظیم گزارشات و آمار های درخواستی
  • صدور قرارداد های حق فنی و محرومیت از مطب
  • انجام امورات مربوط به ماموریت های آموزشی کارکنان
  • انجام سایر امورمرتبط با شغل  بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات