کارشناس توسعه

بهروز عباسی اقدم 
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
تلفن تماس : 43221411-041
شرح و ظایف :
 • بررسی و صدور احکام پرسنلی  با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
 • نظارت لازم بر حضور و غیاب کارکنان
 • مسئول انجام امورات نقل و انتقالات کارکنان دانشکده
 • انجام امورات گزینشی مربوط به کارکنان
 • بررسی و ارسال گزارشات تخلفاتی کارکنان طی فرمهای مربوط به مراجع رسیدگی کننده
 • انجام امورات مربوط به سیستم جامع منابع انسانی وزارت بهداشت و کلاینت تجمیع اطلاعات دانشکده
 • صدور وضعیت مرخصی سالیانه کارکنان
 • تهیه و تنظیم گزارشات و آمار های درخواستی
 • تهیه و تنظیم لیست عیدی و حق مسکن کارکنان دانشکده
 • انجام امورات مربوط به بهره وری سازمانی
 •  انجام امورات مربوط به پایان کار و بازخرید  وجه مرخصی کارکنان قرارداد پزشک خانواده و بیمه روستائی
 • انجام امورات مرخصی بدون حقوق همکاران
 • انجام امورات مربوط به مدیریت استراتژیک معاونت توسعه
 • انجام امورات و بروز رسانی سایت معاونت توسعه
 • تهیه و پیشنویس مکاتبات اداری
 • انجام سایر امورمرتبط با شغل  بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات