شرح وظایف رئیس اداره امور پشتیبانی


شرح وظایف رئیس اداره امور پشتیبانی به این شرح می باشد:
 1. برنامه‌ریزی برای تحقق و اجرای سیاست‌های دانشکده در زمینه امور اداری و عمومی
 2. نظارت بر تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی در زمینه تسهیل و تسریع امور اداری و عمومی مربوط
 3. برنامه‌ریزی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تحقق سیاست‌های تشویق و کمک به افزایش سطح رفاهی کلیه کارکنان با توجه به موارد مشابه در سایر سازمان‌ها وهمچنین اجرای قوانین و مقررات آیینامه ها و دستورالعملهای رفاهی و بیمه کارکنان
 4. نظارت بر برنامه‎ریزی‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقام مافوق در این زمینه
 5. نظارت بر امور انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی
 6. ایجاد ساز و کارهای مناسب در زمینه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه یا ترفیع و یا سایر پاداش‌ها و تشویق‌های مربوط
 7. نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه گزارش به مقامات مافوق در صورت لزوم
 8. مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه وهمکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری
 9. نظارت بر تحقق شرح خدمات قراردادهای واگذاری کار و انجام خدمات اداری و عمومی و رسیدگی به تخلفات و یا شکایات مربوط
 10. برگزاری و تشکیل جلسات و کمیسیون‌هایی در زمینه رسیدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و دانشکده و ارائه پیشنهادهای مؤثر در این زمینه
 11. شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط و اظهار نظر و ارائه گزارش در صورت لزوم
 12. سازماندهی روابط واحدهای تابعه با سایر واحدها در راستای تحقق اهداف دانشکده
 13. نظارت بر حسن انجام وظایف ادارات امورعمومی
 14. برقراری ارتباط و هماهنگی با مدیران هم طراز در مراکز و سازمان‌های مرتبط و مشابه به منظور تبادل نظر و افزایش اطلاعات و معلومات تخصصی و حرفه‌ای
 15. نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد هزینه داخلی و خارجی و ارسال آن به مدیریت مالی
 16. نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهیه گزارش‌های تحلیلی موردی و ادواری
 17. نظارت بر تأمین رفاه و تأمین اجتماعی کلیه کارکنان و حسن اجرای طرح‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات
 18. نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به مزایده و مناقصه
 19. نظارت بر تأمین ملزومات اداری و فنی مورد نیاز واحدها
 20. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 21. نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه ،بایگانی ،دریافت و توزیع نامه ها و مراسلات پستی
 22. نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی