کارشناس امور رفاهی


خانم مه لقا قنبری

کارشناس امور رفاهی

آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: 43224515-041

شرح وظایف کارشناس امور رفاهی

1. فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه در حدودمقررات وبا در نظر گرفتن امکانات فنی ومالی.

2.  اعطای وامهای ضروری وویژه.

3. ایجادتسهیلات لازم جهت استفاده از امکانات رفاهی جهت کارکنان دانشگاه وخانواده آنان.

4.  ایجادتسهیلات اقامتی و حمل ونقل جهت سفرهای تفریحی وزیارتی کارکنان وخانواده آنها.

5.  انجام امور مربوط به منازل سازمانی ، امتیاز بندی کارکنان ، اسکان در منازل ،تنظیم قراردادمنازل.

6. تشکیل پرونده جهت متقاضیان وساکنین منازل سازمانی.

7.  تمدیدمهلت اسکان در منازل ، تنظیم قراردادتمدید.

8.  تنظیم صورتجلسات کمیته مسکن.

9. مکاتبات با افراد ساکن که مهلت اسکان آنان به پایان رسیده به جهت تخلیه منازل تخت اختیار.

10.ثبت فیش های اجاره بهاء منازل در دفاتر کامپیوتری.

11. مکاتبات با کارگزینی در خصوص گواهی کارکنان بصورت ماهانه،مرخصی استحقاقی ،مرخصی استعلاجی،شروع بکار ،پایان کار،تسویه حساب داخلی ،بازنشستگی مربوط به کارکنان مدیریت خدمات پشتیبانی وحضوروغیاب کارکنان (کارت تایمکس).

12.هماهنگی جهت برگزاری کارکاهها و سمینارها.

13.تنظیم قراردادجهت استخر.