دبیرخانه معاونت توسعه


آقای سیدآقا موسوی

مسئول دبیرخانه

سابقه کار: 25 سال

شماره تماس: 43220846-041


خانم سعیده صادقی

همکار دبیرخانه

سابقه کار: 3 سال

شرح وظایف دبیرخانه
  1. وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه
  2. ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیر خانه
  3. تفکیک نامه های پستی (داخلی و خارجی) و ارجاع به واحد های تابعه
  4. پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحد های در خواست شده  حسب مورد
  5. انجام دستور مسئولین و پیگیری اوامر آنها جهت تسریع درامور
  6. پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوطه
  7. صدور ، تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط