انباردار

 

آقای جعفر بابازاده

انباردار دانشکده علوم پزشکی سراب

شماره تماس:


شرح وظایف انباردار

1-تطبیق کالای خریداری شده با درخواست خرید و فاکتو آن طبق نمونه اصلی

2-کنترل کالای خریداری شده از نظر کمی و کیفی و اسناد صادره توسط کارپردازی واحد

3-طبقه بندی و مرتب نمودن کالا در محلهای مشخص شده

4-صدور قبض انبار جهت اموال خریداری شده پس از تحویل آنها به انبار

5-صدور حواله انبار برای اموال تحویلی (از انبار) به واحدهای مختلف شبکه

6-ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و دفاتر و نظارت بر ورد و خروج لوازم و کالا و اجناس و امضاء کلیه اسناد مربوطه

7-رسیدگی بر موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار (انبارگردانی در فواصل معین و مطلع نمودن امور تدارکات و کارپردازی جهت تجدید سفارش خرید کالاهای مورد نیاز واحد

8-تهیه و تکمیل و ارسال فرم انبارگردانی در پایان هر سال به مراجع ذیربط